Spiritualiteit

De H. Geest als bron van spiritualiteit

Het is mogelijk om buiten de zichtbare en voelbare wereld de onzichtbare dimensies van het menselijk bestaan te ontmoeten. Er is namelijk een wereld van engelen en duivelen, van overleden geesten, en natuurlijk uiteindelijk God zelf.

Deze geesten hebben verschillende invloeden op de mens. We dienen ze daarom te onderscheiden. Voor verder lezen: onderscheiding der geesten

 

Algemene spiritualiteit

De katholieke Kerk kent verschillende soorten spiritualiteit, die zich allen laten leiden door de H. Geest. Er bestaat een gemeenschappelijke spiritualiteit, die een zoektocht is naar God, waarvan de inspiratie zich bevindt in de H. Schrift, de Traditie en het Leergezag. De samenhang tussen deze drie bronnen vinden we in het document Dei verbum van het Tweede Vaticaans concilie. 

Paus Franciscus heeft deze algemene spiritualiteit, als een zoektocht naar heiligheid, beschreven in zijn encycliek Gaudete et exultate (19 maart 2018). 

Onderdelen van de algemene spiritualiteit zijn de genademiddelen om heilig te worden, zoals het lezen en bemediteren van Gods woord, het bidden, en het ontvangen van de sacramenten.

 

 

Deze evangelische spiritualiteit heeft geleid tot heel veel heiligen, d.w.z. mensen die vol waren van de liefde tot God en de naasten, waarvan er velen ook als heiligen worden vereerd. 

Bijzondere spiritualiteiten

Naast een algemene vorm van spiritualiteit kent de Kerk noch vele andere vormen van geestelijk leven, die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan. Deze hebben zich vaak uitgekristalliseerd in de klassieke orden, de congregaties, de seculiere instituten en de nieuwe bewegingen. Veel van deze orden en congregaties zijn verzameld in de KNR, de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Klassieke orden

hieronder vallen de

Karmelieten
Karmelitessen

Augustijnen en
Augustinessen

Benedictijnen 
Benedictinessen van de altijddurende aanbidding

Franciscanen en
Franciscanessen

Dominicanen
Dominicanessen van St. Cecilia

Jezuïeten

De congregaties

Redemptoristen
Redemptoristinnen

Zusters van liefde

Zusters van de School

Broeders van Liefde

Missionarissen van Afrika

Missionarissen van Steyl

Zusters van Charles de Foucault

Broeders en zusters van Moeder Theresa

Broeders en zusters van St. Jan

De seculiere instituten

Wereldwijde seculiere instituten

De nieuwe bewegingen

Opus Dei

Focolare beweging

Emmanuel beweging

Chemin Neuf

Taizé

Communione e liberazione

Katholieke Charismatische Vernieuwing

Gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde