Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa | CV – Esboçando Ideias | Católico,  Imagens religiosas, Imagens católicas

Scholen weer begonnen!

We willen alle kinderen en jongeren veel zegen wensen over hun nieuwe studiejaar! Moge de H. Geest jullie harten en geesten verlichten!

Degenen op de basisschool die de Eerste H. Communie willen doen, kunnen het parochiebureau bellen of een van de drie leden van het pastorale team.

Studenten die méér willen weten van het geloof, kunnen zich melden bij het katholiek studentenpastoraat.

Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa | CV – Esboçando Ideias | Católico,  Imagens religiosas, Imagens católicas

Gezegend feest van Hl. Antonius van Padua!

San Antonio de Padua – Tanzio da Varallo – 1617

 

Gebed tot St. Antonius om een gunst te verkrijgen.

‘Gezegend zij God in Zijn Engelen en in Zijn Heiligen.
O Heilige Antonius, zachtzinnigste onder de Heiligen: toen u op aarde verbleef, maakte uw liefde voor God en uw barmhartigheid voor Zijn schepselen het u waardig om over wonderbaarlijke krachten te beschikken. Wonderen volgden op uw bevel, welke u altijd bereid was uit te spreken voor hen die in moeilijkheden verkeerden en zorgen hadden. Aangemoedigd door deze gedachte, smeek ik u om voor mij te verkrijgen … (verzoek).

Voor het verhoren van mijn smeekbede zal een wonder nodig zijn. Al is dat zo: u bent de Heilige van de Wonderen. O zachtzinnige en liefhebbende Heilige Antonius, wiens hart zo vol was van sympathie voor de mensen: fluister mijn verzoek in de oren van het Zoete Kind Jezus, dat zich zo graag in uw armen vleide: en mijn dankbaar hart zal altijd de uwe zijn.
Onze Vader. Wees gegroet. Eer aan de Vader.’

Gebed tot St. Antonius om een verloren zaak terug te vinden.

‘Heilige Antonius, groot en sterk is in u de genade en de kracht Gods. Gij hebt ontelbaar veel mensen liefderijk geholpen, vooral wanneer zij uw bijstand vroegen, om verloren zaken terug te vinden. Heilige Antonius, die grote en kleine zorgen met ons delen wilt, vol vertrouwen vraag ik u mij te helpen nu ik mijn … verloren heb. Moge het verkrijgen van de gunst die ik u vraag mij dieper overtuigen van Gods zorgzame goedheid, die zelfs tot in het kleine zo verregaand is, dat er buiten zijn wil nog geen mus van het dak valt. (Mt. 10,29)  Heilige Antonius, patroon in verloren zaken, help mij terug te vinden wat ik ben kwijt geraakt. Blij zal ik van uw lof verhalen en dankbaar prijzen de naam van de Heer, om zijn bezorgdheid en goedgunstigheid jegens mij.  Amen.’

Corona update

Geachte parochianen,

Omdat het Corona-virus weer stevig om zich heengrijpt, heeft de regering enige maatregelen genomen, die door de bisschoppen zijn overgenomen.

Een daarvan is dat aan een viering niet meer dan 30 mensen mogen deelnemen. Normaal gesproken zijn er (helaas…) niet zoveel mensen aanwezig. Dus hoeven we daar geen speciale organisatie voor op te zetten.

Een andere is dat men zich bij het verplaatsen in de kerk met een mondkapje bedekt. Dat willen we dan wel van u vragen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot pastoor de Jong. pastoordejong@gmail.com 06-51177061

Met vriendelijke groet en zegenwens

Pastoor de Jong

Wijding en Eerste HH. Missen kapelaan Paweł Żełazny,

We mochten u reeds het heugelijke feit meedelen dat onze kapelaan op 6 juni in de kathedraal van Roermond tot priester wordt gewijd.

Deze Mis wordt uitgezonden via de link: https://twitch.tv/stagecrewevents.nl

In de weken daarna zal hij in al onze parochies een Eerste H. Mis vieren. U zult begrijpen dat niet iedereen bij de Missen aanwezig kan zijn. We hopen op uw begrip voor het feit dat met maximaal 30 mensen met name de trouwe kerkgangers zullen worden uitgenodigd bij deze vieringen aanwezig te zijn. Zo is de kerk van Amby al tot de laatste plaats bezet…

Vanaf 1 juli kunnen er gelukkig al weer maximaal 100 mensen in de kerk…

De Eerste HH. Missen van kapelaan Paweł zijn als volgt verdeeld:

In Amby op 7 juni om 10.00. Deze Mis wordt rechtstreeks uitgezonden door RTV Maastricht.

In Scharn zal hij zijn Eerste Mis vieren op het patroonsfeest van St. Antonius van Padua op zaterdagavond 13 juni om 17.30.

Op zondagmorgen 14 juni zal de H. Mis worden opgedragen in De Heeg om 11.15.

Zaterdagavond 4 juli is de beurt aan Heugem om 19.00.

En Zondagmorgen 5 juli is de H. Mis in Heer om 9.45.

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor Paweł!

Pastoor Everard de Jong

Kapelaan Slaven Brajkovic

Hervatting eucharistie

Geachte parochianen,

Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties!

We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem zullen de normale Mistijden zoveel als mogelijk weer worden hervat. U bent van harte welkom! Jezus en wij wachten op u!

Amby:                  zo. 11.00.    di. 9.00.     do. 9.00

Scharn:                za. 17.30.    wo. 19.00

Heer:                    zo. 9.45 ma. 19.00 di. 19.00 do. 19.00. vr. 19.00

De Heeg:             zo. 11.15

Heugem:             za. 19.00    ma. 9.00

Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn. Vanaf die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld.

Bovendien geldt de 1,5 meter afstand. En kunnen we niet samen zingen.

Vanaf 14 juni is er ook weer Communie uitreiken mogelijk in de weekenddiensten.

Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie van de weekenddiensten. In de verschillende kerken is die op een eigen wijze geregeld. 

Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden. 

Amby:                  openingstijden:                dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur

tel.  043-3520100                             e-mail:   parochiewalburga@kpnplanet.nl

Heer:                     openingstijden:              ma. en do. van 9.30 tot 12.00         

tel.  043-3610028                             e-mail:    parochiebureau@heerdeheeg.nl

Heugem:             openingstijd                      do. van 11.00 tot 11.30 uur.

tel.  043-361 31 77                          e-mail:    info@parochieheugem.nl

Daarnaast hebben de verschillende kerken een eigen schrift, waarin u zich kunt aanmelden. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres weer.

In Amby ligt dat in de kapel naast de kerk.

In Scharn kunt u een briefje in de bus van de pastoor duwen (Padualaan 4),

In Heer in de Maria kapel bij de ingang van de kerk.

In De Heeg kan men elke dag (door de week) tussen 14.30 en 15.30 terecht in de kerk.

En in Heugem ligt het schrift bij bloemenhandel Sour aan de Heugemerstraat 251

Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat weekend nog een Mis bij te wonen.

Van harte welkom!!       Een Zalig Pinksteren!                    

Namens het pastorale team, Pastoor de Jong

Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond

priesterwijding Pawel Zelazny op 6 juni

Onze kapelaan-diaken Pawel zal op 6 juni in de kathedraal van Roermond door Mgr. H. Smeets tot priester worden gewijd!

Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond

Dit ondanks de beperkende maatregelen die er dan nog gelden. Deze houden in dat er niet meer dan 30 mensen bij de viering aanwezig kunnen zijn. Helaas kunnen zelfs zijn ouders er niet bij zijn. Er zal wel gezorgd worden voor een streaming dienst.

Dit houdt in dat we de feestelijkheden, zoals eigenlijk ook wel gebruikelijk bij priesterwijdingen, zullen concentreren in de parochies. De parochie van Amby heeft de primeur. Daar zal op 7 juni de Eerste H. Mis gevierd worden. De andere parochies zullen na overleg volgen.

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor een zeer mooi en apostolisch priesterleven! https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ

Wie was St. Antonius van Padua?

Het beeld van het dragersgilde van St. Antonius van Padua

St. Antonius van Padua werd geboren in Lissabon als Fernando van Coïmbra) ofm, Italië; kerkleraar; † 1231.

Feest 13 juni.

Geschiedenis
Antonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon en schijnt nog af te stammen van Godfried van Bouillon. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint-Augustinus. Twee jaar later verhuisde hij naar de Augustijner vestiging in Coïmbra. Toen acht jaar later een aantal enthousiaste monniken uit de nieuwe orde van Franciscus langstrokken om in Marokko door middel van prediking en naastenliefde de Moren te gaan bekeren, sloot hij zich bij hen aan. Om zijn nieuwe leven te markeren, noemde hij zich naar de vader van de woestijnmonniken: Antonius.

In Noord-Afrika werd hij ernstig ziek. Onverrichter zake toog hij naar Noord-Italië. Juist op het moment dat Franciscus daar al zijn medebroeders aan het verzamelen was. Hoewel Antonius in Portugal een begaafd predikant was geweest, hield hij zich nu zo bescheiden op de achtergrond dat hij in een kloostertje de meest eenvoudige karweitjes kreeg op te knappen. Zijn huisgenoten meenden zelfs dat hij niet helemaal bij zijn verstand was.

Zijn gaven kwamen aan het licht, toen bij een grote kerkelijke plechtigheid de feestpredikant plotseling verstek liet gaan. In verlegenheid, omdat niemand op zo’n hoge feestdag met veel bezoekers, waaronder vele hooggeplaatste, onvoorbereid het woord wilde nemen, wees iemand gekscherend op Antonius: “We kunnen altijd nog Antonius er op af sturen…” In zijn nederigheid nam Antonius deze opmerking aan als een bevel. Hoe zenuwachtig de anderen ook probeerden uit te leggen dat het maar een grapje was geweest, hij was er niet meer van af te brengen, en hield zo’n gloedvolle predikatie dat hij onmiddellijk door Franciscus uit preken werd gestuurd tot in de wijde omtrek, zelfs tot in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje aan toe.

Naar het schijnt was hij eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de gelovigen te Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan in godsnaam maar voor de vissen te preken: die zouden tenminste wel luisteren. En zo was het. Zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen van alle kanten vissen aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op, de kleintjes helemaal vooraan in het ondiepe water, de grotere op de achterste rijen. Door met hun staart bewegingen in het water te maken, gaven ze hun instemming met Antonius’ woorden te kennen.

In dezelfde geest is het verhaal van de ezel.

Verhaal met de ezel

Antonius leefde in de tijd dat de ketterij der Albigenzen zich wijd had verspreid. Deze stroming loochende de godheid van Christus, en geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie. Antonius trad in zijn preken herhaaldelijk tegen hen op: “Op het altaar gebeurt de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het Lichaam dat door de maagd ter wereld werd gebracht, dat aan het kruis hing, dat in het graf lag, dat op de derde dag verrees, dat naar de rechterhand van de Vader opsteeg: dat Lichaam wordt dagelijks door de priester geconsacreerd en aan de gelovigen uitgereikt.” Een leider der Albigenzen bleef echter ontkennen. Daarop koos Antonius een wel heel opmerkelijke manier om de man te overtuigen. Hij wilde wedden, dat de ezel van de Albigens wel eerbied aan de Hostie zou betuigen waar zijn meester dat niet deed! Om te beginnen kreeg het dier drie dagen geen eten meer. Daarop werd de voerbak tot de rand gevuld. Nu hield Antonius het dier de heilige Hostie voor. Het liet zijn voerbak voor wat die was en ging onmiddellijk door de knieën om zijn eerbied te betuigen. Waarop de twijfelaar zich inderdaad bekeerde.

https://www.heiligen.net/heiligen/06/13/06-13-1231-antonius.php